Kasar Dual
SİTE YÜKLENİYOR...
Sosyal Medya

Sürdürebilirlilik 

Doğayı kirletmeden, enerji ve doğal kaynaklarımızı tasarruflu kullanarak; çalışanlar, toplum ve tüketiciler için güvenilir ve sağlıklı, çalışanlarımızın sosyal ve yaratıcı olmalarına olanak sağlayan ekonomik değerli proseslerimiz, sürdürülebilirliğimizin temelini oluşturur.

Bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeksizin üretim yapmak, bugün ve gelecekte var olmak sürdürülebilirliğimizin ana amacıdır.Kasar Dual

Atık Su Tesisi
Ar-Ge departmanımız, en yeni, en kullanışlı ve en az maliyetli ürünleri üretmemiz için sürekli; mevcut üretimi gözden geçirir, sektörel gelişmeleri takip ederek, firmamızı farklı kılacak araştırma hizmetleri ile ürünlerimizin güncel kalmasını sağlar. Yeni ürün ve işleme faaliyetleri konusundaki geliştirmeleri ile firmamızın gelecekte müşteri beklentilerini aşarak var olmasını garantilemek için çalışır.

Kullandığımız hammaddeler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen, en iyi kalite ürünler arasından seçilir ve her alınan hammadde fizik ve kimya laboratuvarlarımızda uygunluk testinden geçtikten sonra üretime dahil edilir. Tüm tedarikçilerimiz dönemsel olarak değerlendirmeye tabi tutulur.

Kasar Dual

Üretim tesisimiz çevre dostu doğaya saygılı bir şekilde dizayn edilmiştir. Kullandığımız elektik-su ve diğer doğal kaynakların tasarrufu için sürekli projeler yapılarak, her geçen gün daha az maliyetli ve daha az olumsuz etki yaratmak hedeflenmektedir.

Üretimde kullandığımız suyun %100’ü günlük 3500 m3 su arıtma kapasitesine sahip, arıtma tesisimizde arıtılarak doğaya bırakılmaktadır. Yaklaşık 1000 kişiye sunulan içme suyumuzu da yeraltı kaynağından fiziksel arıtım ünitelerinden geçirerek kendimiz elde ederiz.

Üretimde kullandığımız elektriğimizin %100’ünü tesisimiz içerisindeki elektrik üretim kojenarasyon sistemimizde elde eder, elektrik kesintilerinin tesisimize ve üretime zarar vermeden devamını sağlarız. Ayrıca şebeke ve kojen arızalarına karşı 2 adet 1375 kVA dizel jeneratörümüz yedek çalışmaya hazır vaziyette beklemektedir.

Faaliyetlerimiz sonrası meydana gelen atıklarımızı kontrol altına tutar, yasal gereklilikler çevresinde doğaya salınımının yapılmasını sağlarız. Baca gaz salınımının filitrelenmesi, atık suların arıtılarak doğaya salınımı ve çıkan çamurların bertaraf edilmesi, kimyevi maddelerin bertaraf edilmesi, katı atıkların ayrıştırılması ve akredite kurumlarca teslim alınıp, işlenmesi için gerekli önlemleri alırız.

Kasar Dual

Elektrik Türbini


Kasar Dual

Hammadde ve ürün girişinde kullanılan ambalajların geri dönüşümünün sağlanmasının yanında, özellikle el değmeden üretimi yapılan ürünlerimiz de dahil tüm ürünlerimiz için, gıda ürünleri paketlemesinde kullanılan, insan sağlığına zararsız birinci sınıf paketleme yine el değmeden makinalar aracılığı ile yapılmaktadır.

Tüm çalışmalarımızda şeffaflık olmazsa olmaz prensibimizdir. İşletmemiz faaliyetleri ve üretimimiz ile ilgili tüm önemli faaliyetleri, başta internet sitemiz olmak üzere, müşterilerimiz, resmi kuruluşlar, sosyal çevre ve diğer paydaşlarımız ile paylaşırız.

Kasar Dual

Tüm çalışanlarımızı Kasar Dual çevresel sürdürülebilirlik kurumsal ilkesi olan “Kasar Dual Kaynakları İyi Kullanır” politikasına göre davranmaları konusunda eğitiriz;

 1. Tüm çalışanlarımızı sürdürülebilirlik için gerekli uygulamalar hakkında bilgilendirir, eğitim almalarını sağlarız.

 2. İşyerinde ve evde bu politikanın uygulanmasını teşvik ederek çevrenin korunması konusunda tüm çalışanlarımızın kişisel sorumluluk almalarına yardımcı olacak işyeri koşulları oluştururuz;

 3. Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve toplumun bağlılığını artırmak için ilgili eğitim, atölye çalışmaları ve toplantılarda çevresel sürdürülebilirliğin işlenmesini sağlarız;

 4. Kasar Dual ve yerel toplumda başarılı uygulamaların yer edinmesi için başarı hikayelerinin yayınlanması ve olumlu girişimlerin öne çıkarılmasını sağlayarak çevreye yönelik kurumsal ve kişisel düzeyde sorumlu davranışları teşvik ederiz.

Üretimimizin kalite ve sürekliliğini sağlamak adına çalışanlarımızın iş gereklilikleri ve kişisel gelişimlerini destekleyici eğitim ve programlar tasarlar, katılımcı olmalarını sağlarız.

Yasal gereklilikleri düzenleyici gelişmeleri, stratejilerimize yansıtmak amacıyla dikkatle izler, değerlendirir ve duyururuz. Çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili etkili bir düzenleyici sistemi teşvik etmek için:

 1. Çevresel olarak verimli ve etkili yasa ve düzenlemeleri desteklemeleri için düzenleyici kurumlar ve diğer ilgili paydaşlar ile çalışırız;

 2. Çevreyi korumak üzere tasarlanan uluslararası kabul gören standartları ve gönüllü girişimleri destekleriz;

 3. Ayrımcı önlemlere karşı geliriz;

 4. Ticareti geliştirmek ve tüketici anlayışına yardım etmek için çevresel kanunlar, düzenlemeler ve standartların uyumlu hale getirilmesini destekleriz.

Kalite Politikamız 

Kasar ve Dual Tekstil San. A.Ş. “Kalite Politikası”;

 1. Kalite Yönetim Sistemini uygulamak ve sürekli iyileştirmek.

 2. Müşteri beklentilerini doğru anlamak ve zamanında yerine getirmek.

 3. Kaliteyi ve verimliliği sürekli artırmak ve maliyetleri düşürmek.

 4. İşlerimizi ilk seferinde ve her seferinde doğru yapmak.
 5. Eğitim ve takım çalışmalarını yaygınlaştırmak ve sürekli hale getirmek.
Kasar Dual

Çevre Politikası 

Kasar ve Dual Tekstil San. A.Ş., yaptığı tüm faaliyetler kapsamında doğa ile uyum içinde yaşamayı felsefe edinerek,

 1. Çevre ile ilgili tüm mevzuatları ve yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,

 2. Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı,

 3. Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda, minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,

 4. Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmayı,
 5. Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için çalışanlarımıza sürekli eğitimler vermeyi,
 6. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve resmi kurumlarla işbirliği yaparak çevre performansımızı arttırmayı,

“Çevre Politikası” olarak benimser. Kasar Dual

İSG Politikası 

Kasar ve Dual Tekstil San. A.Ş., yapmış olduğu tüm faaliyetlerinde “ÖNCE İNSAN” ilkesi doğrultusunda;

 1. İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm mevzuatlara ve yasal yükümlülüklere uymayı,

 2. Çalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için sürekli olarak eğitimler vermeyi,

 3. Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate alarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı,

 4. Risk analizleri yaparak, düzeltici / önleyici faaliyetlerde bulunarak İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini minimuma indirmeyi ve sistemi sürekli iyileştirmeyi,
 5. Teknolojik gelişmeleri, yenilikleri takip ederek uygun ve yeterli kaynakları sağlamayı,
 6. İşyerinde bulunan tüm çalışanlarımız ile birlikte taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz ile işbirliği yaparak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin alınmasını, uygulanmasını, belirlenen kurallara uyulmasını teşvik ederek İş Sağlığı ve İş Güvenliği performansımızı arttırmayı,

“İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası” olarak benimser. Kasar Dual

Enerji Politikası 

Kasar ve Dual Tekstil San. A.Ş., enerji kullanımının sorumluluğunu taşıma bilinci içinde enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, faaliyetlerimizi çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı hedefleyerek;

 1. Yeni, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını kullanmaya açık olmayı,

 2. Enerji verimliliği, kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin yasal ve diğer şartları sürekli olarak takip etmeyi,

 3. Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak etkin enerji kullanımını sağlamayı,

 4. Tüm enerji çeşitlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması, işletme genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli kaynakları sağlamayı,
 5. Makine ve ekipmanların satın alımında enerji performansının araştırılıp, iyileştirilmesi amacı ile enerji verimliliğine uygun seçimler yapmayı
Enerji politikası olarak benimser.

KASAR ve DUAL Tekstil San. A.Ş. üst yönetimi, yöneticileri ve çalışanları bu politikanın ve enerji yönetim sisteminin uygulanmasını, enerji performansının sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlayarak şirketin kamuoyundaki saygınlığını korumak ve arttırmakla yükümlüdür.

Etik Kurallar 


Güven ilkelerle inşa edilir...


Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımız bilirler Kasar Dual hizmet anlayışı; en yüksek standartları kendine ilke edinir.“Kazan Kazan”
Müşterilerimiz yıllardır kalite ve güven anlayışı ile sürdürdüğümüz çalışmalarımızın devamlılığını sağlayan en önemli destekçilerimizdir. Takım ruhumuzu, kalite ve güven anlayışı ile yürüyen iş ortamımızı kaybetmemek; tecrübelerimiz ışığında kurduğumuz şirket kültürümüzü koruyabilmek için bizim gibi düşünen ve bizi destekleyen müşterilerimizi memnun etmeyi birinci görevimiz olarak görürüz.

“Bizim işimiz!”
Kasar Dual, işinin gereklerini yerine getirirken şirketinin ve müşterilerinin kaynaklarını özenli ve etkin kullanır. Verilen hizmetin kalitesini tüm süreçlerinde sağladığı katma değer ile garanti altına alır.

“Biz!”
Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve hizmetlerimizi sunarken iletişimde bulunduğumuz her kurum ile etkileşimimizi uyumlu ve iyileştirici süreçler dahilinde tasarlarız. Yapılan işin en iyi olması için bir bütüne ait önemli parçalar olduğumuzu unutmayız.

“Öndeyiz!”
Sektör gereklerini en iyi şekilde takip eder, işimizi sürekli daha iyi yapmak için çabalarız. 50 yılı aşkın tecrübemiz, dışa dönük bakış açımız ve gelecek stratejilerimiz ile hizmet verdiğimiz alanda lideriz.

“Düşle olsun!”
Bilgiye ulaşırken ve elde ettiğimiz bilgileri kullanırken, ulaştığımız her noktada kendimizi, kaynaklarımızı ve elde ettiğimiz sonuçları sorgulayarak, alternatif üreterek, alışılmış kalıpların ötesine geçmeyi hedefleriz.

“Farkındayız!”
Dış dünyada gerçekleşen değişimleri takip edip uyum sağlamayı, değişmesi gereken alışkanlıklardan kurtularak farklı anlayışlara açık olmayı ve mevcut sistemlerin ötesini görmeye çalışıp kendimizle birlikte dünyayı da değiştirerek gelecekte de var olmayı amaçlarız.

“Kendine ve paydaşlarına saygılı ol!”
Hizmetlerimizi gerçekleştirirken yapılan tüm faaliyetlere dahil olan birimlere ait farklı fikir ve görüşlere saygı duyarız.

“Zamanın efendisi ol!”
Yapılması gereken işleri verdiğimiz söze uygun olarak, zamanında ve doğru şekilde yaparız.

“Hedeflerini unutma!”
İşimizi yaparken amaca yönelik çalışmanın hedeflere varmak için gerekli olduğuna inanırız. Tüm enerjimizi ve kaynaklarımızı en etkin biçimde amaca giden yolda kullanırız.Sosyal Sorumluluk Politikamız 

Gelecek herkes için...


Kasar Dual olarak insana saygı ve halka yakınlık ilkelerini temel değer kabul eder faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilincini, yönetim anlayışımızın temel ve değişmez unsurları olarak görür topluma katkı sağlamayı öncelikli hedeflerimiz arasında kabul ederiz.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

1. Kasar Dual olarak tüm çalışanlarımızın, sağlıklı ve güvenli bir ortamda, insan onuruna uygun çalışma koşullarında çalışmaları en öncelikli iş hedefimizdir.
2. Teknolojik önceliklerimiz arasında yer alan, çevre dostu teknoloji ve temiz enerji uygulamalarıyla topluma ve çevreye duyarlı üretim yapmak; Kasar Dual’in şirket öncelikleri arasındadır.
3. İnsan kaynağımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.
4. Toplumumuzun gelişimi için kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde çaba gösteririz.
5. Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin geleneklerine ve kültürlerine duyarlı davranırız. Yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.
6. Faaliyetlerimiz uluslararası standartlara uyum sağlayarak, uluslararası kalite sertifikalaştırmaları gerçekleştiririz.

Kasar Dual olarak, daha iyi bir gelecek ve daha yaşanılası bir dünya için üzerimize düşün sorumlulukların bilinciyle hareket ederiz.

Yağmur Hasadı 

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız bir sonucu olan Yağmur Hasadı sistemiyle yıl boyunca gerçekleşen yağmur, kar, dolu gibi hava olayları sonucunda düşen suyu geri dönüşüm sürecine kazandırarak üretim hattımızda kullanıyoruz. Dünyaya ve çocuklarımıza karşı geleceği korumak ve güzelleştirmek bizim sorumluluğumuz.Kasar Dual


Sertifikalar  

Standartlarıyla yön verir


Kalitesiyle kendi standartlarını yaratan ve standartlarıyla sektörüne yön veren Kasar Dual uluslararası kalite ve uygunluk sertifikalarıyla tüm dünyanın tercihi
GOTS - TR

Global Organic Textile Standard

FACILITY AND MERCHANDISE

Authorization

Oeko-Tex® Standard 100

11-36224

Oeko-Tex® Standard 100

11638

Oeko-Tex® Standard 100

17752

MULTI SCOPE CERTIFICATE

USB TEX4191-MUL-2023-01

ISO 9001

Kalite

ISO 14001

Çevre

ISO 45001

İş Sağlığı ve Güvenliği

ISO 50001

Enerji Yönetim Sistemi

Oeko-Tex® Standard 100

11-51598

Oeko-Tex® Standard 100

11-61194

SUPPLIER TO ZERO

3642-2549-7E9